AGJ – årsmöte

Föreningens årsmöte den 31 mars 2012 

Föreningens årsmöte 2012 genomfördes den 31 mars i Anten med ett 30-tal medlemmar närvarande. Efter sedvanliga val av mötespresidium genomgicks styrelsens verksamhetsberättelse och även bokslutet för år 2011. Efter revisorernas berättelse och beslut om ansvarfrihet för styrelsen beslöt mötet att till protokollet få noterat sin uppskattning för det sätt som styrelsen skött föreningen under 2011.

Vid valen omvaldes styrelsen, revisorna och även valberedningen.

Stämman 2011 hade önskemål om att den arbetsgrupp som finns tillsatt av styrelsen, för att se över föreningens stadgar, skulle lämna en rapport om läget i deras arbete vid stämman 2012. Därför presenterades ett arbetsmaterial på mötet där olika frågeställningar som tagits upp under arbetet redovisades och kommenterades.

Efter denna genomgång beslöt mötet att man önskar att arbetsgruppen till styrelsen framlägger ett förslag till översedda stadgar så att styrelsen till årsmötet 2013 kan lägga fram ett förslag som stämman då har att ta ställning till.

Arbetsgruppens funderingar kommer inom kort att läggas ut på medlemssidorna så att även de medlemmar som ej var närvarande kan ta del av funderingarna.

Därefter togs den motion som inkommit till stämman upp. Mötet beslöt att avslå denna.

Under övriga frågor diskuterades bl.a. medlems- och aktivvärvning, hur man gör årsstämmorna intressantare, möjliga trivsel/bildvisningsmöten samt ev. framtida trafik på Brobackaspåret.

Efter detta avsutades mötet och övergick till kaffedrickning i personallokalen ”Paradiset”.

Styrelsen 2012

 

 

På föreningens årsmöte den 31 mars 2012 valdes följande personer (styrelsen har, förutom ordförande, inbördes fördelat sina uppdrag). Kassören är inte vald av årsstämman och ingår inte i styrelsen.

Namn
Telefon
E-postadress
Ordförande Lars Johansson
0511-155 36
Vice Ordförande Per-Olof Söderpalm
0304-66 36 67
Kassör* Ylva Bokgren
0703-04 21 21
Sekreterare Niklas Jörby
0322-103 04
0706-86 42 48
Bengt Holmqvist
0706-46 1 166
Marcus Jacobson
0346-251 16
0702-60 25 16
Alexander Lagerberg
0703-42 00 17
Suppleant Olof Brandelid
031-715 49 13
0703-62 24 71
Suppleant Andreas Johansson
0514-220 01
0733-44 76 68

 

Posted in Allmänt.

2 Comments

    • Sågen är det gamla sågverksområdet som ligger mellan vår parkering och sjön. Man svänger kör över järnvägen som vanligt, svänger höger i korsningen och vänster efter det röda huset.
      Det finns en stor parkering utanför.

Comments are closed.