Årsmötet genomfört

Årsmöte 2015. Foto: Yngve CG

Årsmöte 2015

Årsmötet genomfört

2015 år stämma genomfördes den 28 mars i danslokalen Sågen i Anten. Ett sextiotal medlemmar var närvarande. Mötet öppnades av ordförande Lars Johansson som hälsade de närvarande välkomna till det 50:e verksamhetsårets årsmöte.

Verksamhetsberättelsen och bokslutet gicks igenom. Revisorerna hade i revisionsberättelsen synpunkter på styrelseverifieringen innan betalning av vissa budgeterade större utgifter. Styrelsen hade till årsmötet skriftligen lämnat ett svar på revisorernas synpunkter. Efter denna redovisning beslöt stämman bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.

Efter detta redovisade styrelsen uppdraget från förra stämman där denna skulle presentera ett förslag till riktlinjer för att ta fram en bevarandeplan för föreningens rullande materiel. Efter diskussion antogs riktlinjerna och arbetet går nu vidare med att ta fram ett förslag till bevarandeplan för den rullande materielen. Målsättningen är att detta förslag presenteras på stämman 2016.

En motion hade inkommit till stämman och den föreslog att föreningen skall ersätta den nuvarande underdimensionerade pelletsanläggningen i verkstaden med en större i en fristående byggnad. Motionen diskuterades och andra lösningar togs upp i diskussionen. Stämman kom dock fram till att frågor av denna typ som medför större investeringsåtaganden inom driften, som det är svårt att bilda sig en uppfattning om utan ordentliga underlag, inte skall beslutas av en stämma utan av styrelsen som har det ekonomiska ansvaret för tagna beslut. Mötet avslog därför motionen och uppdrog åt styrelsen att ställa olika uppvärmningsalternativ mot varandra och därefter ta det alternativ som man finner vara mest ekonomiskt fördelaktigt investeringsmässigt och även driftmässigt på sikt.

Medlemsavgiften beslöts vara oförändrad 2016.

Därefter följde val och ordföranden Lars Johansson omvaldes. Den tidigare suppleanten Pierre Enbert gick in som ordinarie i styrelsen medan Olof Brandelid valdes som suppleant.

Till revisorer valdes Lennart Klerdal och Kent Johansson med Mats Andersson och Inger Sutter som suppleanter.

Valberedningen omvaldes.

Efter stämman höll KarlAxel Björkdahl ett anförande och en tillbakablick på de första åren som StLyJ dvs åren 1965-1971.

Därefter avtackades avgående revisorer samt blommor utdelades till medlemmar som gjort lite speciella insatser för föreningen under året.

Därefter var det kaffe med tilltugg i personallokalen ”Paradiset”.

Årsmöte 2015, Karl-Axel Björkdahl håller föredrag. Foto: Yngve CG

Årsmöte 2015, Karl-Axel Björkdahl.

Posted in Allmänt and tagged .