NKLJ 104 ”UDDEHOLM”

NKlJ 104 i Anten. Foto: Patrik Engberg
NKlJ 104 i Anten. Foto: Patrik Engberg

Loket levererades ursprungligen till Nordmark-Klarälvens Järnväg – NKlJ – i Värmland där den fick nummer 104. NKlJ, som ägdes av Uddeholm AB. Järnvägen var en av Sveriges sista privatägda järnvägsbolag och blev aldrig förstatligat. NKlJ var en privat smalspårsjärnväg som gick från Karlstad via Deje till Hagfors och vidare åt sydöst till Finnshyttan. Järnvägen utförde under alla år transporter för Uddeholms Bruk men lades slutligen ner 1990 och revs upp.

Banan elektrifierades på 1920-talet och 15 ellok från tyska AEG köptes in som dragkraft. På 1960-talet behövde lokparken förnyas och NKlJ köpte 1960 tre lok från Asea. Loken var koppelstångslok och hade en hytt med en kort och en lång huv på vardera sidan. Lokkorgarna tillverkades av AB Svenska Järnvägsverkstäderna i Falun. Motorn var av samma typ som den i SJ:s Ra-lok.

1966 köpte man ytterligare tre lok. Loken hade inget littera men alla lok namngavs efter orter utmed banan och fick en färgsättning i rött och gulbeige.

Nr Namn Tillverkat Anmärkning
101Hagfors1960Avställt 1988-03, skrotat 1991-06 Hagfors Järnverk
102Munkfors 1960 Uppställt Hagfors Järnvägsmuseum
103Skoghall 1960 Skrotat 1991-09 Hagfors Järnverk
104Uddeholm 1966Avställt 1990-02. Överlämnat 1990-09-11 till AGJ.
105 Stjärnsfors 1966 Uppställt  Hagfors Järnvägsmuseum
106Storfors 1966 Skänkt 1990 till Sveriges Järnvägsmuseum.
Skrotat Grängesbergs Malmbangård 2002

I mitten av 1980-talet försågs loken med multipelutrustning (så att en förare kan köra två lok) så att man kunde köra tyngre tåg. 1990 lades NKlJ ned på grund av dålig ekonomi och samtliga lok slopades. Två lok finns bevarade hos  Hagfors Järnvägsmuseum  och ett lok vid  AGJ. Loket har visats i museihallen men är sedan 2003 förrådsställd i samband med en ommöblering i museihallen och visas därför inte.

Loket väger  35,2 ton. Det är 9,45 meter långt och 2,50 meter  brett. Största tillåtna hastighet är 60 km/h. Loken har en motorstyrka på 660 kW.