Föreningsstämman 2013

Årsmöte

 
Föreningsstämman 2013 

Föreningsstämman 2013 hölls lördagen den 23 mars med början klockan 14.00 i samlingslokalen “Sågen” i Anten.

Mötet genomfördes på ca 1,5 timme och hölls i en positiv anda. Mötet leddes av föreningens vice ordförande Per-Olof Söderpalm med Morrgan Classon som bisittare. Under mötet togs förslaget rörande ändringar i nuvarande stadgar en första gång efter vissa små kompletteringar. Ytterligare ett beslut krävs dock för att dessa skall bli gällande.

Vissa nyval genomfördes i styrelsen.

Lars Johansson omvaldes som ordförande medans Niklas Jörby, Bengt Holmqvist och Alexander Lagerberg lämnade styrelsen för att mer kunna fokusera på respektive avdelningschefsposter. Föreningen vill framföra sitt stora TACK till de avgående styrelseledamöterna för deras arbete i styrelsen.

Istället valdes Thomas Blidér, Andreas Johansson och Olof Brandelid in som ordinarie ledamöter i styrelsen. Som suppleanter nyvaldes Pierre Enbert och Patrik Engberg.

Medlemsavgift 2014

En höjning av medlemsavgiften till 300 kr beslutades fr.o.m. 2014. Familjemedlemskapet beslöts dock behållas oförändrat vid 50 kr. Mötet beslutade dessutom att införa en ny medlemsavgift kallad ungdomsmedlemskap och som kommer att kosta 200 kr och gäller t.o.m. 20 år. De exakta villkoren för denna typ av medlemskap kommer dock att beslutas av styrelsen.

Inga motioner hade inkommit.

Posted in Allmänt and tagged .