Om föreningen – AGJ

Nya organisationen
Årsstämman är den högsta beslutande instansen. Årsstämman väljer en styrelse som har årsstämmans mandat att driva föreningen mellan årsstämmorna.

Verksamheten är uppdelad i en föreningsverksamhet och en järnvägsverksamhet.

AGJ är en ideell förening som bedriver trafik sommartid på Anten-Gräfsnäs Järnväg.

Hela verksamheten vid AGJ baseras på föreningsmedlemmarnas frivilliga oavlönade arbetsinsatser. Av föreningsstadgarnas portalparagraf framgår att:

”AGJs främsta syfte är att visa hur en smalspårig järnväg en gång kunde se ut och fungera. Föreningen samlar ställer i ordning och bevarar rullande materiel och andra föremål från de svenska järnvägarna, främst från sådana med 891 mm spårvidd. De renoverade föremålen kan visas i drift på museibanan Anten-Gräfsnäs Järnväg eller statiskt uppställt, i musealt skick, i föreningens utställningshall.

Om du blir intresserad av att hjälpa till vid AGJ eller vill ha kontakt med oss når du oss här:

Museiföreningen Anten–Gräfsnäs Järnväg
Box 300
441 26 Alingsås
E-mailepost: agj@agj.net

 

Föreningsverksamheten

Föreningsverksamheten omfattar de funktioner som är till för föreningens verksamhet. Detta omfattar medlemsregister, information samt personal-administrationen. Medlemsregistret har hand om medlemskort, inbetalningar adressuppgifter för Jernvägsnytts utskick och dylikt. Ansvarig är Lars Gustafsson.

Informationsansvarig har hand om all information inom föreningen samt reklam utåt. Detta omfattar Jernvägsnytt, föreningens hemsida och aktivinformation. Även ansvaret för broschyrer och utställningar, exempelvis museihallen, ligger under Informationsavdelningen. Ansvarig är Ylva Bokgren.

Personaladministrationen har hand om våra anställda. Här handläggs löner, skatter, försäkringsfrågor med mera. Ansvarig är Lars Johansson.

Järnvägsverksamheten

Järnvägsverksamheten omfattar de funktioner som är till för föreningens trafik. Detta omfattar trafik-, ban-, maskin-, fastighets-, försäljnings- och säkerhets-avdelningen. Arbetet inom järnvägsverksamheten skall samordnas i en ledningsgrupp där alla ingående avdelningsansvariga ingår. Sammankallande är trafikchefen.

Säkerhetsavdelningen ansvarar för alla trafiksäkerhetsfrågor inom föreningen samt för alla personalfrågor för personal i säkerhetstjänst. All utbildning, fortbildning och examination ligger nu under säkerhetschefen. Ansvaret för alla säkerhetsdokument mm ligger också på avdelningen. Säkerhetschefen är kontaktperson mot Transportstyrelsen och är tillika trafikansvarig. Ansvarig är Säkerhetschefen, CSä, Thomas Blidér (0703-173597). Lite förenklat kan man säga att att säkerhetschefen har vetorätt i alla säkerhetsfrågor och har rätt att stoppa verksamheten om det skulle krävas.

Trafikavdelningen ansvarar för trafiken och för att ta fram förslag till trafiksäsong, ansvara för bokning av grupper samt att se till att det finns personal på alla tjänster m m. Ansvarig är Trafikchefen, CTa, Patrik Engberg. Kontakter kring bokning av tåg, annonsering eller liknande sker via gruppresebokningen på telefon 0705-61 78 80 eller epost: gruppresebokningen@agj.net.

Banavdelningen ansvarar för banunderhållet inklusive signalanläggningarna samt banavdelningens fordon. Ansvarig är Banchefen, CBa,  Christian Merking och Robin Stenbäck.

Maskinavdelningen ansvarar för fordonsunderhållet exklusive banavdelningens fordon. Ansvarig är Maskinchefen, cMa, Magnus Johansson (0701-74 86 25).

Fastighetsavdelningen ansvarar för fastighetsunderhållet exklusive vissa anläggningar som tillhör maskinavdelningen. Ansvarig är Fastighetschefen, CFa, – positionen är vakant

Försäljningsavdelningen ansvarar för all försäljning och framtagande av vykort, tröjor m m. Ansvarig är Ylva Bokgren (0703-04 21 21 ).