Inför 2020 års föreningsstämma

Det årsmöte som skulle ha hållits den 28 mars 2020 klockan 14.00 på Grand Hotell i Alingsås har flyttat fram till lördagen den 13 juni.

Mer information kommer här på hemsidan men nedanstående punkter kommer att vara gällande.

Styrelsen

—————————

Punkten 8 i årsmötesagendan:

Förslag avseende 2:a beslut av justering av stadgarnas § 12.

Beslut att anta nedanstående ändring beslutades en första gång vid årsmötet 2019. För att ändringen skall vara gällande måste ett beslut tas vid 2020-års föreningsstämma. 

 Föreslaget tillägg till stadgarnas § 12:

Styrelsemedlem och suppleant skall uppfylla de krav som ställs på föreningens styrelse via lag eller författning. 

 § 12 i föreningens stadgar föreslås i fortsättningen lyda enligt följande:

 Styrelsen har sitt säte i Anten, Alingsås och skall leda föreningens verksamhet mellan ordinarie föreningsstämmor.  Styrelsen skall ha minst fyra och högst åtta ledamöter, ordföranden ej inräknad. För dessa skall två suppleanter väljas. Vid förfall för styrelseledamot inträder suppleanterna i den ordning de blivit valda. Styrelsemedlem och suppleant skall uppfylla de krav som ställs på föreningens styrelse via lag eller författning.  Ordförande väljs av föreningsstämman för ett år i sänder. Styrelsens ledamöter väljs av föreningsstämman för två år i sänder, varav hälften vartannat år. Styrelsens suppleanter väljs av föreningsstämman för ett år i sänder. Avgående ledamot kan omväljas. Styrelsen fördelar inom sig förekommande uppgifter.

Punkten 10 i årsmötesagendan:

Inkomna motioner:

Motion 1

Ingivare Björn Thyrelius och motionen berör Ödegärdets framtid:

Föreningen AGJ står inför ett nytt arrendeavtal ang. Ödegärdet med Östad Säteri. Med tanke på de krav som ställts av Östad Säteri ang Ödegärdet yrkar motionären att årstämman tar ett seriöst inriktningsbeslut. Ska föreningen AGJ satsa på Ödegärdet eller ska föreningen AGJ avveckla hela Ödegärdsanläggningen?

Styrelsen yttrande:

Nuvarande styrelse genomförde på uppdrag av årsmötet 2019 en utredning rörande Ödegärdets framtid och som redovisades på föreningens höstmöte 2019. En sammanfattning av denna finns i nummer 1/2020 av vår föreningstidning ”Jernvägsnytt”. Av nämnda utredning framgår att det är den nuvarande styrelsens inriktning att arrendet avseende Ödegärdet skall förlängas. Östads Säteri har vid samtal varit positiva till detta men haft vissa krav för att göra detta bl.a. att området städas. Något som avses påbörjas under våren.

Styrelsen förslår att stämman anser att motionen i och med detta svar skall anses besvarad. 

Motion 2

Ingivare Björn Thyrelius och motionen berör tillskapande av ställplatser för husbilar:

Med tanke på att många av våra resenärer, både svenska och internationella, besöker oss med husbil, yrkar motionären på att vi iordningställer ett antal ställplatser.  Ställplatserna ska vara avgiftsfria vilket medför att vi ej utrustar dessa platser med varken el, vatten eller avlopp. Syftet är att både tillhandahålla god parkeringsmöjlighet för husbilar och att komma med i olika turistbroschyrer och husbilstidningar vilket medför en extra reklamkälla för föreningen.  Motionären erbjuder sig att tillhandahålla skyltmaterial på egen bekostnad.

Styrelsens yttrande:

Frågan om ”ställplatser” för husbilar har tidigare diskuterats inom föreningen men vi bedömde då liksom styrelsen gör idag att det är svårt att avsätta plats för dylika arrangemang i Anten bl.a. beroende på brist av utrymme och närstående markägares synpunkter. Våra befintliga parkeringsytor, på egen mark, behöver vi för parkering för våra resenärer.

I dagsläget finns dock ”ställplatser” för husbilar i anslutning till Gräfsnäs station vid bygdegården. Tilläggas bör att de husbilsägare som besökt Anten och som frågat om möjlighet att övernatta tillfälligt har fått göra detta efter instruktion om var de kan stå och hur länge. Detta har även gällt husvagnsägare. Styrelsen förstår andemeningen i motionen men anser införandet av fasta ”ställplatser” vid Antens station inte är genomförbart i dagsläget av skäl som redovisats ovan. Noteras bör att dylika redan finns i anslutning till Gräfsnäs station.

Styrelsen förslår att stämman anser att motionen i och med detta svar skall anses besvarad.

Motion 3

Ingivare Bengt Nordh avseende styrelseprioriteringar för AGJ:s kommande angelägna projekt

Underhållet av AGJ:s fordon, byggnader, bana mm. kräver och kommer att kräva allt större utrymme i AGJ:s budgetar. Glädjande är då att filminspelningar och Tomtetåget bidragit till ett gott trafikresultat. Trots detta är möjligheterna att investera med egna medel i nya infrastrukturprojekt begränsade. Det är därför viktigt att de medel AGJ kan få utifrån används till projekt som ger utdelning i form av ökande trafikinkomster och fler aktiva vid AGJ. Nedanstående tre objekt är ett försök att beskriva hur AGJ kan få bättre ekonomi och en utökad aktiv skara.

En vagnhall i Anten

Planer finns att i anslutning till bangården i Anten i södra änden placera en vagnhall. Den ger AGJ möjlighet att sommartid förvara delar av trafiktåget under tak. Omväxlande sol och regn sliter hårt på vagnarna. Med inomhusförvaring minskar risken för skadegörelse, arbetsglädjen hos de aktiva ökar när man vet att nedlagt arbete inte tillintetgörs så att man efter några år måste börja på nytt.

Bättre boende för de aktiva

I nuläget är vi trångbodda i Anten, speciellt sommartid. Den bostadsstandard AGJ hade i pionjärtiden är inte vad dagens frivilligarbetare finner sig i. Kan vi erbjuda bättre boende kan vi bli fler aktiv i Anten, speciellt sommartid, och vi får då fler deltagare i trafiken. Plats finns för uthus och stugor på AGJ mark.

Ett vinterisolerat lokstall

En vision har alltsedan start 1971 varit att bygga ett rundstall i Anten för att få en värdig inramning för våra ånglok och en praktisk arbetsplats för skötsel och påeldning. Detta är en vision på sikt som bör stå tillbaka till fördel för andra mer angelägna projekt. Under tiden skulle AGJ kunna använda det lokstall som nu finns. Det är ett f.d. beredskapsskjul i trä för SJ-ånglok som byggts ihop över två spår.

Det finns en idé om att isolera huset, göra det brandsäkert så att man där kan göra påeldningar och enklare underhållsarbete. Fördelarna med detta är att vi kan förlänga trafiksäsongen, möjliggöra ånglokskörning med Tomtetåget, minska risken för stöld och vandalisering sommartid när loken förvaras inomhus och att en del lokskötsel kan ske inomhus.

För att få pengar till allt detta krävs lobbyarbete gentemot kommun, region, turistorganisationer med flera. En god grund är LAB190 och ett EU-projekt som heter Leader. En arbetsgrupp bör tillsättas för att ta tag i frågan.

Motion: Att styrelsen under kommande budgetår arbetar för att förverkliga ovanstående tre projekt och tillsätter en särskild arbetsgrupp för att förverkliga dessa.

Styrelsens yttrande:

Inom föreningens styrelse har det sedan många år löpande skapats 5-årsplaner som en övergripande inriktning och visioner för styrelsens arbete under längre perioder än år.

I ”Styrelsens verksamhetsinriktning och visioner för åren 2019 – 2024” finns de av motionären uppräknade projekten upptagna, men där finns även andra projekt som andra medlemmar anser viktiga. (Dokumentet finns att ta del av på vår hemsida).

I styrelsens arbete ingår att prioritera bland de ”önskeprojekt” som medlemmarna och avdelningsansvarig tagit fram och att söka stöd, såväl ekonomiskt som praktiskt, internt som externt, för att kunna genomföra dessa.

Sedan 2018 finns en av styrelsen tillsatt arbetsgrupp med uppdrag att ta fram handlingar för det/de projekt som styrelsen funnit gångbara att ansöka om medel till och som styrelsen samtidigt bedömt att föreningen har möjligheter att praktiskt genomföra. Genom detta har under det senaste året ett ”önskeprojekt” kunnat slutföras och ett påbörjas.  

Styrelsen arbetar oförtrutet med att informera såväl internt som externt om våra behov samtidigt som vi försöker känna av vilka projekt som kan vara gångbara att söka stöd för.

Sammanfattningsvis så finns det inga motsattsförhållanden mellan motionärens önskemål och styrelsens framtidsplaner. Det är dock viktigt att styrelsen får behålla kontrollen över vilka av alla ”önskeprojekt” som skall satsas på och när detta tidsmässigt kan ske då det är styrelsen som har det yttersta praktiska och ekonomiska ansvaret för verksamheten under verksamhetsåret. Medlemmar eller andra kan dock alltid genom ekonomiska bidrag till just sitt ”önskeprojekt” få detta prioriterat och genomfört. 

Styrelsen förslår att stämman anser att motionen i och med detta svar skall anses besvarad.