Möten

Föreningsstämman 2021

nov 2021

lör 13nov2021

AGJ höstmöte 2021

Föreningsstämma för medlemmar i Museiföreningen Anten - Gräfsnäs Järnväg

Från kl. 14.00 till kl. 17.00

Antens stationsväg 3

Vinghjul på rälsbuss. Foto: René Pabst
Vinghjul på rälsbuss. Foto: René Pabst

Höstmöte för medlemmar i Museiföreningen
Anten - Gräfsnäs Järnväg

Lördagen den 13 november klockan 14.00 
i föreningslokalen "Paradiset".

Medlemmarna i Museiföreningen Anten - Gräfsnäs
Järnväg kallas till höstmöte lördagen den 13 november
2021 klockan 14.00 i föreningslokalen ”Paradiset”
(Antens stationsväg 3, Anten).
Under mötet kommer styrelsen informera om vad
som händer i föreningen. Det finns tillfällen att ställa
frågor till ansvariga.

Dela på Facebook

Ladda ner till Outlook...

Läs mer....


Föreningsstämman 2021 planeras att hållas:
Lördagen den 19 juni preliminärt på Grand Hotell i Alingsås.
Ärenden enligt stadgarna.

Motioner till föreningsstämman 2021


Motion 1

Ingivare Harald Nilsson och berör möjligheterna att parkera i Anten.

Vid AGJ årsmöte 2018 lämnades det in en motion om möjligheterna att parkera i Anten. Det tillsattes en arbetsgrupp med uppdrag att föreslå åtgärder för att förbättra parkering för våra gäster/besökare. Min fråga är hur gick det med gruppens uppdrag, Lades det fram något förslag? Som det ser ut idag tycks det inte ha hänt någonting i frågan. Det är fortfarande svårt att tidvis hitta en parkeringsplats såvida man inte utnyttjar området på Sågen. Dessutom brukas planen framför godsmagasinet trots att den bör vara fri från fordon minst ur miljösynpunkt. Till detta kan läggas att dagens moderna fordon inte passar in i denna miljö.

Om man inte gör något åt parkeringsproblemet är risken att vi snart slår i taket.

Yrkande: Därför vill jag föreslå att gruppen återuppstår och gör om uppdraget.

Styrelsens yttrande:

Vi sammanfattar här den tidigare tillsatta arbetsgruppens förslag samt styrelsens hantering av förslaget:

Uppdraget gavs till en arbetsgrupp vid årsmötet 2018 och skulle presenteras till styrelsen under hösten 2018. Förslaget inkom till styrelsen i början av 2019.
Av gruppens framlagda förslag var, enligt styrelsens bedömning, endast ett realistiskt att genomföra och det var att skapa en parkeringsplats för funktionsnedsatta i Anten. I gruppens förslag ingick dessutom ett förslag till bussgata genom vår gräsmatta (längs häcken från parkeringen och till stationshuset), parkeringsplats med laddstolpe för våra besökare och avlysning av parkeringsplatser vid lastkajen för besökare till förmån för veteranfordon.

Styrelsen tror inte på att lägga ned arbete, praktiskt och ekonomiskt, på flera av förslagen i nuläget. Bedömningen idag är att styrelsen är väl införstådd med de ”problem” som motionären redovisar, men att det i dagsläget inte är aktuellt göra mer åt dessa.

Styrelsen förslår årsmötet besluta:

att avslå motionen och anse denna i och med styrelsens yttrande som besvarad.


Motion 2

Ingivare Harald Nilsson och berör personalens uniformering.

Det är viktigt att våra gäster/besökare möts av en snygg och prydlig stationsmiljö, men det är också minst lika viktigt att de möts av en snygg och prydlig personal. Man måste komma ihåg att stationernas miljö och den uniformerade personalen utgör en del av vårt ansikte utåt. När det gäller stationernas utseende och miljö har vi lyckats ganska bra. Däremot har vi inte lyckats lika bra vad gäller personalens uniformering.  Här brister det en hel del. Det förekommer bl.a. att det blandas civila kläder med uniformspersedlar vilket inte passar ihop. Det finns exempel på personal som tjänstgör i tjocka vinterrockar varma sommardagar. Det ser konstigt och amatör-mässigt ut.

 När det gäller mössmärken tycks det finnas en brokig samling av olika märken.  Att det ser ut på det viset beror till stor del i svårigheter att införskaffa hela eller delar till uniformer. Dessutom saknar vi ett uniformsreglemente som anger hur personalen skall vara uniformerad i olika befattningar. För att underlätta för personalen att införskaffa en hel uniform eller delar därav bör AGJ bidraga med ett ekonomiskt stöd. Ett sådant inköp kan vara ekonomiskt betungande för en del medlemmar, därför bör även dessa medlemmar ingå i stödet.

En fördel med ett sådant stöd är att AGJ kan kontrollera att medlemmen inköper rätt uniform och utseende. Stödet bör vara så konstruerat att den ekonomiska belastningen för föreningen blir så liten som möjligt och ännu bättre ingen alls.

Eftersom det kan finnas flera museibanor som också är i behov av uniformer med rätt färg och utseende och som dessutom kan vara svåra att anskaffa kan det finnas skäl att lyfta frågan till MRO för yttrande och utredning. Utifrån det ovan sagda bör man kanske också undersöka om man kan göra en gemensam upphandling genom MRO.

Yrkande: Jag vill därför föreslå att årsmötet/styrelsen tillsätter en arbetsgrupp på 3 eller 4 personer som får uppdrag att dels lämna förslag på hur ett uniformsreglemente kan se ut, dels hur ett ekonomiskt stöd för inköp av uniformspersedlar kan vara konstruerat.

Ett önskemål men inget krav är att deltagarna bör ha lite kunskap i dessa frågor eller ha intresse för frågorna.

Styrelsens yttrande: Vid AGJ finns redan grunden till ett Uniformsreglemente (AGJF 101) som i första hand behandlar vem som har rätt att beträda järnvägens spårområde och hur man då skall vara klädd och utbildad. I denna talas det enbart om ”mörka kläder” för trafik-personalen, av just den stora kostnad det innebär att inköpa en uniform med korrekta tyger och knappar.

Styrelsen förslår årsmötet besluta: att ge Trafik- och Säkerhetsavdelningarna i uppdrag att arbeta fram ett uniformreglemente anpassat för AGJ. Årsmötet uppmanar samtidigt alla som har järnvägsuniformer eller uniformsdetaljer och som man inte nyttjar att återlämna alternativt skänka dessa till föreningen så att dessa skall kunna lånas ut vid behov.


Motion 3

Ingivare Björn Thyrelius och berör tillsättande av grupp för bevarande av 1900-talsfordon.

I styrelsens verksamhetsinriktning och visioner för åren 2019 till 2024, finns det olika fordonsförslag uppsatta. Motionären tycker att det fattas ett fordonsförslag; 1900-talsfordonen.

 Motionären var som styrelserepresentant och dåvarande tillika nuvarande ordförande med och gjorde en bevarandeplan år 2006, där 1900-talsfordon finns med.  I dessa coronatider vurmar motionären igen för en sommarvagn, som passar bra in på dessa 1900-talsfordon.

Lions i Sollebrunn är villiga att, till viss del, ekonomiskt stötta verkställandet av en sommarvagn. Som exempel finns LSSJ CG 26, som står uppställd i Kvarnabohallen. Denna sommarvagn kommer då att ingå i ett tilltänkt tåg med HWJ-korgen som står uppställd på Ödegärdet.

Pellerinvagnen som nu renoveras i verkstaden och Nässjö finkan som står inkörd i museihallen. Vidare NÖJ NN 900 och VB NN 81 eller 86 som står uppställda på Ödegärdet. Lämpligt ånglok för detta tåg kan vara ROJ 3 eller HVSJ 4. Detta tågsätt kommer också att fylla flera funktioner i AGJ:s utbud för olika inkomstkällor, som filminspelningar och exempelvis beställningståg. Uppställningen ovan är ett exempel från motionären för att bevara dessa 1900-tals fordon.

Södra vagnhallen i Anten bör vara påbörjad så vi sedermera får in 1900-talsfordonen under tak. Påminner om Kvänumhallen som legat i malpåse i 8 år, som också borde projekteras.

Yrkande:  Att det bildas en grupp ”70-plusare och övriga” för renovering och bevarande av 1900-talsfordon. Detta ska efter verkställande ingå i verksamhetsplanen för 2019 – 2024 och i kommande verksamhetsplaner som i första hand medför en avstämning 2024.

Styrelsens yttrande: Styrelsen har noterat att det redan inom den ”aktiva” skaran finns ett intresse och en ansats till att skapa ett ”mindre blandat VGJ godståg” med fordon från i början av 1900-talet.

Styrelsen är tveksam till att ”åldersbegränsa” deltagandet i en dylik grupp till ”70-plusare och övriga” utan anser att en sådan grupp skall vara öppen för alla medlemmar, unga som gamla, som vill deltaga (praktiskt och/eller ekonomiskt) i bevarandet av ett utvalt antal fordon.

Att notera är att den av motionären nämnda verksamhetsplanen, är styrelsens dokument, och vision för verksamheten under en 5-årsperiod, inte årsmötets. Denna bryts sedan av styrelsen ner i årliga mindre målinriktningar. Dokumentet finns tillgängligt på föreningens hemsida under ”styrdokument” för den som är intresserad.  

Styrelsen förslår årsmötet besluta:

att motionären ges i uppdrag att utreda intresset från medlemmar att delta i en grupp för att välja ut ”ett antal ”historiska” 1900-talsvagnar (6 – 8 stycken) för skapandet av ett historiskt blandat godståg” och att medlemmarna i gruppen därefter medverkar (praktiskt och/eller ekonomiskt) till att dessa skyddas och iståndsätts för visande i verksamheten. En avstämning om läget görs vid årsmötet 2024.   

att rekommendera styrelsen att målsättningen ”för framtiden bevara ett antal ”historiska” 1900-talsvagnar (6 – 8 stycken) för skapandet av ett historiskt blandat godståg” förs in i verksamhetsplanen för åren 2019 – 2024.


Motion 4

Ingivare Björn Thyrelius och berör tillsättande av historiebevarande grupp som också säkerställer bokutgivandet.

Som medlem och entusiast (sedan 1974) av AGJ, så bär vi medlemmar och styrelsen ett ansvar att säkerställa att information från föreningens barndom (1965 ) och framåt ska bevaras. Motionären vurmar för att vi ska intervjua äldre medlemmar. Samla in bilder, även filmer typ super 8 och videoinspelningar, diverse avtalsgåvor, dokumentera olika typer av ”affärshistoria”, dokumentera inköp av fordon och hantering av dessa. Statistik om trafiken, andelsägare o dylikt. Föreningen ska ge ut en bok till 60 års jubileet 2025 om föreningens historia. Så som föreningen ÖSLJ gjort. Även föreningen i Skara gjorde så till deras 50 års jubileum. Det är min förhoppning att en byggnad tillika lokal säkerställs för allt material. Brandskyddat och stöldsäkrat.

Yrkande: Att det bildas en historiebevarande grupp och som också säkerställer bokutgivandet.

Styrelsens yttrande: Det finns inget motsattsförhållande mellan styrelsens och motionärens uppfattning om vikten av att dokumentera svunnen föreningshistoria.

Styrelsen är dock tveksam till att uppdraget, såväl att tillsätta som att ”ansvara” för gruppens verksamhet, skall ges till styrelsen. Uppdraget bör istället läggas på en fristående grupp med årsmötet som ansvarig uppdragsgivare.

Styrelsen förslår årsmötet besluta:

att en historiebevarande grupp bildas som får ansvaret för att samla in och dokumentera föreningens (StLyJ och AGJs) historia.

att minst gruppens sammankallande tillsätts på plats vid årsmötet och att hen får årsmötets delegation att till gruppen adjungera lämpliga medlemmar. Gruppen svarar direkt mot årsmötet för uppdraget.         

att gruppens mandat sträcker sig till kommande årsmöte och att resultatet av gruppens samlande senare kan redovisas på något kommande års- eller höstmöte.  

att avvakta med ett beslut om bokutgivning av gruppens resultat. Att ge ut en bok är ett stort åtagande, såväl praktiskt som ekonomiskt. Ett åtagande som kan påverka andra delar av föreningens verksamhet. Hur dokumentationen av gruppens arbete skall redovisas bör i ett senare läge diskuteras då även de ekonomiska förutsättningarna kan redovisas.  

Kompletteringsyrkande:

Om ingen vid årsmötet tar på sig att leda en dylik grupp föreslår styrelsen:

att yrkandet avslås.


Motion 5

Ingivare Bengt Nordh angående nuvarande AGJ-märkning.

Jag anser det dags att tänka om vad gäller vår AGJ-märkning av trafikfordon. Jag var själv en av dom som på sin tid förordade AGJ-märkning. Varför skall vi ändra på detta?

Det järnvägshistoriska intresset och kunnandet ökar om vi lyfter fram fordonens identitet med ägarmarkering inklusive rammärkning och återför fordonets utseende till ett tidigare skick (ej nödvändigtvis ursprungsskick).

AGJ är nu ett så etablerat varumärke att vagnmärkningen inte längre behövs. Våra besökare och passagerare får möjlighet se ”sin” vagn från ”sin” hembygd och ställa frågor som leder in på järnvägshistoria. Detta kompletteras som nu med information inne i vagnen.

Yrkande: att föreningens fordon får tillbaka passande ursprungsmärkningar och renoveras enligt vedertagna antikvariska principer. Undantag skall motiveras.

Styrelsens yttrande: Föreningen har under många decennier haft principen att de vagnar som används i vår ordinarie trafik skall märkas med ägarsignaturen ”AGJ”. Bakgrunden till detta beslut var att AGJ märkningen skulle ge en enhetlighet och detta tillsammans med enhetlig målning, in- och utvändigt, av vagnarna skulle ge besökarna visionen av att man inte är vid ett ”museum” utan vid en privat järnväg på 1940-talet. Att ägarsignaturen AGJ dessutom syns överallt bedömdes också vara ur marknadsförings-synpunkt den bästa reklam man kan tänka sig utan att det kostar oss något.

Dessutom skall järnvägen enligt stadgarna, återspegla en smalspårig järnväg.  

Med detta som bakgrund har styrelsen sedan decennier tagit fasta på detta och i ett styr-dokument benämnt ”Verksamhetsprofil” sammanställt hur våra fordon tillsammans med infrastrukturen skall ”presenteras” för våra besökare. Skriften behandlar olika fordons, främst trafikfordonens, målning, märkning och utseende men även byggnaders målning, signalmärkens utseende och färger, m.m. m.m. Noterbart är att andra föreningar har tagit efter detta dokument för att även hos sina föreningar skapa ”enhetlighet”. Dokumentet finns tillgängligt på vår hemsida.

Styrelsen ser i dagsläget ännu mer behovet av att profilera föreningen och järnvägen och att ha en tydlig profil är än större nu än tidigare. Detta gäller såväl mot myndigheter, kommun, region och företag samt mot allmänheten (dvs våra resenärer).

Kuriosum är att AGJ i de allra flesta fall varit ägare till de fordon som nu finns hos oss längre tid än sin beställare och första ägare. Historiskt sett har kutymen bland våra föregångare (som vi försöker efterlikna) varit att när fordonen bytte ägare så satte man därefter på den nye ägarens vagnsägarsignatur. Detta är väl både historiskt och antikvariskt sett en god sed och regel att följa? 

Styrelsen förslår årsmötet besluta:

att motionärens yrkande avslås


Motion 6

Ingivare Bengt Nordh om att ta tillvara medlemmars berättelser.

Det är viktigt att tillvarata minnen från i första hand föreningens första år i Sjövik och Anten. För varje år blir de som kan berätta allt färre. Det är hög tid dokumentera det som inte finns i protokoll, tryck och bild. 

Yrkande: att styrelsen tar initiativ till bildandet av en grupp för att dokumentera medlemmars berättelser från i första hand grundaråren i Sjövik och Anten, gärna yngre aktiva, som skall intervjua dom som var med och spela in dessa berättelser som sedan kan användas av föreningen.

Styrelsens yttrande: Det finns inget motsattsförhållande mellan styrelsens och motionärens uppfattning om vikten av att dokumentera svunnen föreningshistoria.

Styrelsen är dock tveksam till att uppdraget, såväl att tillsätta som att ”ansvara” för gruppens verksamhet, skall ges till styrelsen. Uppdraget bör istället ledas av en person som vurmar för uppdraget och som kring sig samlar personer med dokumenterbara minnen. Ansvarig och gruppen svarar direkt mot årsmötet och årsmötet skall vara dess uppdragsgivare.

Styrelsen förslår årsmötet besluta:

att motionären, som tillhör den grupp av medlemmar som var med under föreningens första år, får årsmötets uppdrag att ta initiativ till att samla medlemmar som var med under de första föreningsåren och att dessa gemensamt nedtecknar, spelar in och samlar ihop bilder och minnen från denna tid.

att uppdraget ges av årsmötet och motionären svarar direkt mot årsmötet för uppdraget.

att mandatet sträcker sig till kommande årsmöte och resultatet kan senare redovisas på ett kommande års- eller höstmöte. 

Kompletteringsyrkande:

Om motionären eller någon annan vid årsmötet inte tar på sig att leda en dylik grupp föreslår styrelsen:

att yrkandet avslås.


Motion 7

Ingivare Bengt Nordh om arkiv.

Förslag finns att i Anten uppföra en arkivbyggnad för föreningen. Detta är förenat med stora kostnader och bör tillsvidare stå tillbaka inför andra mer angelägna satsningar. Alingsås kommun erbjuder föreningar i kommunen att till ringa kostnad eller gratis förvara föreningsarkiv i säkra lokaler, skyddade från stöld, brand mm.

Yrkande: att i väntan på en arkivbyggnad i Anten skall föreningen använda sig av de tjänster som Alingsås kommun erbjuder för sitt arkiv. Styrelsen skall inom sig utse en arkivarie som ansvarar för arkivet.

Styrelsens yttrande: Två motionärer, oberoende av varandra, yrkar via motioner till stämman att föreningen skall samla in information från dess barndom. Hos föreningen finns redan idag en mängd med material i form av bilder, böcker m.m. från föreningens barndom. Dessa är spridda på olika ställen vid AGJ. Dock är flera av ställena tyvärr olämpliga för förvaring av denna typ av material. Idag saknas lämpligt utrymme för förvaring under ordnade former.

När det gäller finansiering av ett dylikt projekt så prioriterar flera bidragsgivare denna typ av ansökningar varför styrelsen inte förstår varför man skall utestänga och avsäga sig möjligheten att söka medel för projekt, vad dessa än vara må, om de anses nödvändiga. Det finns inget motsattsförhållande, i detta fall, gentemot ”andra angelägna satsningar”, speciellt inte om det finns medlemmar inom verksamheten som vurmar för att bevara föreningshistoria och kan tänka sig avsätta delar av sin fritid för att realisera projektet på plats i Anten.

Som nämnts är det bidragsgivaren i sina ansökningsregler som idag styr vad de avser och vill ge bidrag till och stödja. Det är inte alltid att detta är det samma som vi anser prioriterat, men varför undanta möjligheten att få bidrag till att lösa akuta problem.

Att flytta allt materiel till en extern förvaringsplats för lagring har styrelsen bedömt som olämpligt och arbetskrävande och begränsar även för medlemmar senare att kunna få tillgång till materialet. Styrelsen uppfattning är att vårt föreningsarkiv skall finnas i Anten och stå under AGJ:s kontroll. Ett arkiv som dessutom har öppet när vi vill. Inte bara vardagar på normal kontorstid.

Styrelsen förslår årsmötet besluta:

att motionen avslås.


Motion 8

Ingivare Bengt Nordh om interninformationen inom AGJ.

Anten-Internen var ett stencilerat informationsblad som tidigare skickades ut till aktiva medlemmar. Det var ett livaktigt debattforum med många deltagare. Nu finns helt andra möjligheter på nätet i digital form. Övervägande delen av aktiv-informationen sker nu i Anten-Expressen med mejlkonto för AGJs ordförande som privatperson. Där finns nyheter för aktiva, information om pågående arbeten, personalmeddelanden, trafiknyheter mm. Informationen är till stor del enkelriktad. AGJ behöver öppna upp någon av de forum som finns för aktiva medlemmar så att det blir möjligt med kommunikation åt alla håll. Ett sådant forum är nödvändigt om AGJ ska kunna få fler aktiva, speciellt yngre som är uppvuxna med sociala medier.

Yrkande: att styrelsen skapar en digital Anten-Intern med hjälp av de forum som föreningen idag använder eller väljer ett nytt forum där aktiva, styrelse, avdelningsansvariga kan föra diskussion och ha meningsutbyte. Detta är något som flera andra museiföreningar redan har.

 Styrelsens yttrande: Den nuvarande ”Anten-Internen Express” skapades ursprungligen för flera år sedan när den ursprungliga ”Anten-Internen”, som skickades ut brevledes, hade varit nedlagd en tid. ”Anten-Internen Express” kom inledningsvis att ges ut som ett personligt ”vecko-mail” (utan periodisk utgivning) från sekreteraren och senare ordföranden till de ”aktiva”.

Genom åren har myndighetskraven på vår verksamhet ökat och i samband med ett tillsyns-ärende påpekade vår tillsynsmyndighet Transportstyrelsen (TS) att det skall finnas ett system för information där ansvariga kan nå de som TS benämner ”personalen”.

Anten-Internen Express”, ansågs då, som komplement till AGJM, som ett lämpligt forum att vidareutveckla för att uppfylla TS krav. Denna skrift blev då mer ”formell” och mer riktad mot de inom föreningen som utför säkerhetsrelaterade uppgifter, med ordföranden (tillika bitr. säkerhetschef) som ”redaktör”. Av praktiska skäl fortsatte skriften att distribueras via dennes mailkonto.

Skriften, i nuvarande form, skall inte vara något ”debattforum” utan en ren kanal för föreningens ansvariga att kunna ge information till de ”aktiva”. Genom sättet den idag distribueras kan dessutom ansvariga få en kvittens på att informationen läses av ”personalen”.

ÖSlJ har en liknande skrift kallad TAM (Tekniska och Administrativa Meddelanden).

Att ”byta ut”,”ersätta” eller ”omvandla”, nuvarande ”Anten-Internen Express” till något ”diskussionsforum” är inte aktuellt.

Föreningen har idag flera andra kommunikationsvägar med sina medlemmar. I vissa av dessa kan man även lämna kommentarer.

Föreningen har idag en Hem-, Facebook- och en Instagramsida för löpande publicering av information.

På dessa sidor ger föreningen ut information om vad som löpande händer och kommer att hända inom föreningen. Under 2020 publicerade föreningen 132 inlägg på Facebook. Omräknat, ungefär ett inlägg var tredje dag, året runt. Varje inlägg når i genomsnitt ca 1 200 personer, vissa betydligt mer. Bland annat inlägget om trafikstarten (2020/05/15) nådde hela 11 400 personer! Eller bilder från dagens trafik (2020/07/08) som nådde 8 100 personer. Till detta tillkommer självklart föreningens medlemstidning ”Jernvägsnytt”, som utkommer med fyra nummer per kalenderår.

Styrelsen är inte övertygad om att tillskapandet av ytterligare ett forum som ska underhållas och modereras för diskussioner och meningsutbyten mellan de ”aktiva” tillför något till det vi redan har. De bästa diskussionerna och utbytet av åsikter sker under luncherna vid järnvägen eller under tiden man praktiskt arbetar på järnvägen. Sedan, om man vill framföra en uppfattning, är telefonen ett fungerande medium för att ta kontakt med någon ansvarig i föreningen om man vill framföra eller diskutera något. Detta är ett medium som fortfarande fungerar.

Styrelsen förslår årsmötet besluta:

att avslå motionen.  


Motion 9

Ingivare Bengt Nordh om ökad turism i Bjärkebygden

AGJ deltog i många år i ett turistsamarbete med andra turistmål kallat ”Runt Anten”. När detta samarbete lades ner blev det som hade marknadsförts av ”Runt Anten” en del i Alingsås marknadsföring. Detta kändes för en del som att området kom lite i skymundan och inte fick den uppmärksamhet området förtjänar. Bjärkebygden har goda utvecklings-möjligheter som turistmål och är värd en egen turistsatsning, lönsam för alla parter.  Av områdets turistmål är AGJ mest beroende av många besökare som blir betalande passagerare på tågen. Målsättningen måste vara att lyfta dagens passagerarsiffror betydligt för att skapa inkomster till underhåll och investeringar. Samverkan med övriga turistmål i Bjärkebygden tror jag ökar AGJs möjligheter få regionala och kommunala bidrag till de prioriterade investeringar AGJ styrelse fick i uppdrag arbeta för på årsmötet 2020 (isolerat lokstall, förbättrat boende för aktiva, vagnhall).

Yrkande: att AGJ skall verka för ett ökat samarbete med övriga turistmål och besöksnäringen i Bjärkebygden med syfte att bilda ett turistiskt upplevelseområde i Bjärkebygden. Eftersom AGJ är det turistmål i bygden som har mest att vinna på ett samarbete (fler besökare = fler passagerare = större trafikinkomster = större möjlighet till investeringar till AGJ), är det nödvändigt att AGJ tar initiativ och har en ledande roll i samarbetet. Upplevelseområdet kan bli en del i de satsningar som nu görs av Västra Götalandsregionen (LAB 190 och Retrovägen). Eftersom detta ”lobbyarbete” troligen kommer att kräva stor arbetsinsats från styrelsen rekommenderar årsmötet styrelsen att bilda en arbetsgrupp för detta ändamål.

Styrelsens yttrande: Representanter för AGJ har vid flera tillfällen under senare år varit inbjudna till i olika möten och sittningar avseende turist- och marknadsföringsfrågor, både på lokal och regional nivå, men där diskussionerna oftast, när det kom till praktiska handlingar och verkställighet, stannat vid just funderingar och diskussioner. Ingen vill ta ett övergripande ansvar för turist- och marknadsföringsfrågorna i Antenområdet, allra minst kommunen.

På 1980 och 1990-talet fanns runt sjön Anten ett turistsamarbete med gemensam marknadsföring under begreppet ”En resa i tiden” där kommunens turistbyrå och AGJ handlade marknadsföringen. I första hand genom broschyrproduktion och gemensam marknadsföring. I broschyren presenterades föreningar, företag och organisationer runt sjön Anten.  Då fanns inget Internet att sprida informationen via utan det mesta skedde genom egenproducerade broschyrer och annonser i tidningar. Broschyren innebar en ganska omfattande arbetsinsats från föreningens sida.

Vid de träffar och enskilda möten som skett under det senaste året har det från utomstående pekats på behovet för turistmål att profilera sig och att just profilering är viktigt för att marknadsföra ett område och/eller produkt.  

Med detta som bakgrund har styrelsen, i samarbete med en extern part, diskuterat hur AGJ skall hantera frågan. Pandemin har dock gjort att denna fråga inte kunnat handläggas som tänkt var. Förhoppningen är att då pandemin avtagit så skall vi få möjlighet att fortsätta hand-läggningen av denna.

Styrelsen förslår årsmötet besluta:

att motionen anses besvarad.


Höstmöte 2020

Styrelsen har beslutat att det höstmöte, som enligt stadgarna skall hållas under varje höst, under 2020 ställs in på grund av den pågående pandemin.

Styrelsen