Stadgar

Föreningens stadgar

Antagna vid föreningsstämmorna
1993-08-21, 1994-03-26, 2004-03-20, 2010-03-30, 2013-03-23, 2014-03-29 samt 2020-06-13

§1. Föreningens syfte
Museiföreningen Anten – Gräfsnäs Järnväg, signatur AGJ, är en ideell förening med främsta syfte att visa hur en smalspårig järnväg en gång kunde se ut och fungera. Föreningen samlar, ställer i ordning och bevarar rullande material och andra föremål från de svenska järnvägarna, främst sådant med anknytning till 891 mm spårvidd. De renoverade föremålen kan visas i drift på museibanan Anten – Gräfsnäs Järnväg eller statiskt utställt, i museialt skick, i föreningens utställningshall.

Föreningen driver Anten – Gräfsnäs Järnväg.

§2. Medlemskap
Medlemskap vinns genom betalande av fastställd årsavgift. Den som ej före februari månads utgång betalat gällande avgift för det nya verksamhetsåret anses ha utträtt ur föreningen. Den som vill delta i verksamheten vid museibanan skall vara medlem i föreningen. Medlem som deltar i verksamheten vid museijärnvägen har att följa de regler och förhållningsorder som fastställs av föreningens styrelse.

§3. Uteslutning
Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen genom sitt handlingssätt, skadar eller motverkar föreningens intressen. Beslutande i frågan är styrelsen. Styrelsens beslut om uteslutning måste vara enhälligt. I annat fall hänskjuts frågan till föreningsstämman för avgörande. Medlem som uteslutits äger rätt att överklaga beslutet under förutsättning att denne inom 14 dagar efter det att beslutet mottagits, till styrelsen inlämnar skriftligt besvär över detta. Överklagandet av uteslutning skall behandlas på nästkommande föreningsstämma och ärendet måste ingå i kallelsen. Medlemmen är utesluten tills dess annat beslut är taget.

Not: Medlem, som har underlåtit att erlägga stadgade avgifter till föreningen anses enligt 2§ ha utträtt ur föreningen frivilligt

§4. Föreningsstämma
Föreningsstämma är föreningens högsta beslutande organ. Ordinarie föreningsstämma skall hållas varje år under mars månad. Styrelsen skall kalla till extra föreningsstämma då den finner anledning därtill, eller då minst tjugofem medlemmar skriftligen och med uppgivande av skäl begär detta hos styrelsen. Ärenden som föranlett hållande av extra föreningsstämma skall meddelas i kallelsen.

§5. Kallelse
Medlem skall kallas till föreningsstämma genom skriftlig kallelse . Kallelse sker genom medlemstidningen Jernvägsnytt, minst 14 dagar i förväg till den adress medlemmen uppgivit. I kallelsen skall redovisas, vilka frågor föreningsstämman har att ta ställning till, samt hur medlem får tillgång till för stämman aktuella motioner, styrelse- och revisorsärenden. Innehållet i motioner samt styrelsens svar, samt styrelse- och revisorsärende, skall genom medlemsinloggning på föreningens hemsida, finnas tillgängliga i sin helhet för medlemmarna från tio dagar före den föreningsstämma vid vilken de skall föredrags.

Medlem som inte har tillgång till föreningens hemsida, kan hos föreningens sekreterare rekvirera dessa handlingar. Information hämtad genom hemsidans medlemsinloggning är endast avsedd för medlemmar i Museiföreningen Anten – Gräfsnäs Järnväg.

§ 6. Verksamhets- och räkenskapsår
Föreningens verksamhets- och räkenskapsår löper från den 1 januari till den 31 december.

§ 7. Revision
Föreningens förvaltning och räkenskaper skall granskas av två revisorer. För varje revisor skall det finnas en personlig suppleant. Revisorer och suppleanter väljs för ett år.

Senast den 10 februari skall bokslutet och styrelsens protokoll från det gångna verksamhetsåret överlämnas till revisorerna för granskning. Revisorerna skall till ordinarie föreningsstämma avge berättelse över den verkställda revisionen samt tillstyrka eller avstyrka beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

Styrelsen skall till ordinarie föreningsstämma avge skriftligt yttrande över de anmärkningar som framförs av revisorerna.

§8. Dagordning
Vid ordinarie föreningsstämma skall följande dagordning följas:

1. Föreningsstämmans öppnande.
2. Fastställande av röstlängd.
3. Val av föreningsstämmans ordförande, biträdande ordförande, sekreterare och två
justeringsmän. Justeringsmännen skall tillika fungera som rösträknare.
4. Beslut om huruvida föreningsstämman utlysts i laga ordning.
5. Styrelsens årsberättelse.
6. Revisorernas berättelse.
7. Beslut i frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
8. Behandling av ärenden från styrelsen.
9. Behandling av ärenden från revisorerna.
10. Behandling av inkomna motioner.
11. Fastställande av årsavgift för nästkommande kalenderår.
12. Beslut om antalet styrelseledamöter för följande mandatperiod.
13. Val av föreningens, tillika styrelsens ordförande.
14. Val av övriga styrelseledamöter.
15. Val av suppleanter för styrelsens ledamöter.
16. Val av revisorer och suppleanter för dessa.
17. Val av ledamöter till valberedning.
18. Övriga frågor.
19. Föreningsstämmans avslutande.

§9. Röstning
Rösträtt vid föreningsstämma tillkommer endast närvarande medlem, vilka tillika fyllt 16 år. Varje medlem har en röst. Om någon så begär skall omröstning ske med slutna sedlar. Där inte annorlunda stadgas fattas beslut med enkel majoritet. Vid votering har stämmans ordförande utslagsröst utom i personval, där lotten skiljer. Styrelseledamot eller suppleant för denne får inte delta i val av revisorer eller suppleanter för dessa eller i beslut rörande ansvarsfrihet för styrelsen.

§ 10. Valberedning
Valberedningen skall bestå av två ledamöter. En av dessa skall utses till sammankallande. Valberedningen utses för ett år. Till ledamot i valberedningen får inte väljas styrelseledamot, revisor, eller suppleant för dessa. Valberedningen skall föreslå föreningsstämman att välja de personer till föreningens förtroendeposter som den funnit vara lämpligast och som förklarat sig vara villiga att acceptera uppdraget. Vid föreningsstämma äger varje medlem framföra andra förslag än valberedningen.

§11. Motion
Medlem som önskar att ordinarie föreningsstämma skall behandla visst ärende, skall senast den 1 februari ha gjort skriftlig anmälan om detta. Styrelsen skall framlägga ärendet för föreningsstämman jämte eget yttrande.

§12. Styrelse
Styrelsen har sitt säte i Anten, Alingsås och skall leda föreningens verksamhet mellan ordinarie föreningsstämmor. Styrelsen skall ha minst fyra och högst åtta ledamöter, ordföranden ej inräknad. För dessa skall två suppleanter väljas. Vid förfall för styrelseledamot inträder suppleanterna i den ordning de blivit valda. Styrelsemedlem och suppleant skall uppfylla de krav som ställs på föreningens styrelse geom lag eller författning.

Ordförande väljs av föreningsstämman för ett år i sänder. Styrelsens ledamöter väljs av föreningsstämman för två år i sänder, varav hälften vartannat år. Styrelsens suppleanter väljs av föreningsstämman för ett år i sänder. Avgående ledamot kan omväljas. Styrelsen fördelar inom sig förekommande uppgifter.

§13. Styrelsesammanträde.
Styrelsen skall sammanträda regelbundet. Om ordförande eller minst två av styrelsens ledamöter så påfordrar skall styrelsen sammanträda utan dröjsmål. Kallelse till sammanträde skall på ordförandes initiativ utsändas till samtliga styrelseledamöter minst tio dagar i förväg. Till sammanträde skall suppleanter kallas. Styrelsebeslut är giltigt om mer än hälften av ledamöterna är eniga om beslutet. Omröstning sker öppet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Varje styrelseledamot, som inte till protokollet låtit anteckna avvikande mening, är tillsammans med de övriga ansvarig för de beslut han övervarit.

Vid styrelsesammanträde skall föras protokoll. Detta skall justeras av mötesordföranden jämte en vid styrelsemötet utsedd justeringsman. Styrelsen kan för visst ärende adjungera personer utanför styrelsen. I brådskande fall får styrelsebeslut fattas genom telefonkontakt utan föregående kallelse. För att ett sådant beslut skall vara giltigt måste minst två tredjedelar av de ordinarie ledamöterna vara eniga.

§14. Verksamhetens ledning
Styrelsen skall leda utvecklingen och arbetet vid museibanan och äger utfärda nödvändiga instruktioner. Styrelsen är behörig att fatta beslut om förvärv eller försäljning av såväl fast som lös egendom utan föregående beslut av föreningsstämma. Styrelsen är behörig att fatta beslut om att uppta lån samt att inteckna föreningen tillhörig egendom.

§15. Verksamhetens organisation
Styrelsen kan utse befattningshavare vid museijärnvägen. Sådan befattningshavare äger avgöra förekommande ärenden inom de gränser som anges av styrelsen. Styrelsen kan föreskriva organiserade samarbetsformer mellan utsedda befattningshavare och avgör vid varje tillfälle vilka befattningshavare som skall utses.

§ 16. Föreningsmöte
Föreningens medlemmar kallas en gång årligen utöver föreningsstämman till föreningsmöte med syfte att under trivsamma former informeras om järnvägshistoria, föreningens verksamhet samt grundlägga samhörigheten mellan medlemmarna. Kallelse till föreningsmöte sker på samma sätt och inom samma tidsrymd som inför en föreningsstämma.


§ 17. Allmänna bestämmelser
Materiel som är medlemmars personliga egendom, men som disponeras av föreningen, får förvaras i föreningens disponerade utrymmen och/eller användas på föreningens anläggningar endast efter godkännande från styrelsen.

§18. Hedersbevisning
Om styrelsen finner särskilda skäl därtill kan den utnämna enskild person till ”Hedersresenär å Museibanan Anten – Gräfsnäs”.

§ 19. Stadgeändring
Ändringar av dessa stadgar kan ske genom likalydande beslut på två på varandra följande föreningsstämmor, av vilka en måste vara ordinarie föreningsstämma. Vid beslut krävs att 3/4 av närvarande röstberättigade medlemmar är eniga om beslutet.
Om förslag till stadgeändring skall behandlas på en föreningsstämma, skall detta framgå av kallelsen. Där skall också framgå ändringarnas huvudsakliga innehåll. Det fullständiga förslaget skall finnas tillgängligt för medlemmarna senast 14 dagar före stämman på sätt som framgår av kallelsen.

§ 20. Föreningens upplösning
Upplösning av föreningen kan ske genom likalydande beslut vid två på varandra följande föreningsstämmor, av vilka en måste vara ordinarie föreningsstämma. Minst sex veckor skall förflyta mellan föreningsstämmorna. Då föreningsstämma antar förslag om föreningens upplösning skall styrelsen avgå och nyval hållas.
För upplösning av föreningen fordras beslut med 4/5 majoritet på ordinarie föreningsstämman och även på en extra föreningsstämma som hålls tidigast sex veckor efter ordinarie föreningsstämma.

§ 21. Föreningens tillgångar vid upplösning
Vid upplösning skall föreningens tillgångar efter betalda skulder, genom beslut på extra föreningsstämma erbjudas museum eller annan organisation, såvida ej annat följer genom ingångna avtal, överlåtelsehandlingar eller motsvarande, som på ett betryggande sätt kan fullfölja bevarandet av föreningens egendom. Finns det inte någon sådan organisation, skall materielen säljas och influtna medel användas till att stödja järnvägshistorisk forskning eller för motsvarande ändamål.

§ 22. Tolkning
Vid tvist om hur dessa stadgar skall tolkas gäller styrelsens mening tills föreningsstämma avgjort frågan.


Här kan du hämta stadgarna som pdf-fil (344 kb)

Senast uppdaterad: 2021-01-28