AGJ Årsmöte 2023

Vinghjul på rälsbuss. Foto: René Pabst

Vinghjul på rälsbuss. Foto: René Pabst

Föreningsstämma för medlemmar i Museiföreningen Anten – Gräfsnäs Järnväg

Lördagen den 25 mars 2023 klockan 14.00 på
First Hotel Grand Alingsås

Årsmötesförhandlingar enligt stadgarna

Verksamhetsberättelse och övriga handlingar kan Du finna på föreningens hemsida.
Observera att årsmötet hålls på First Hotel Grand Alingsås (Bankgatan 1, 441 30 Alingsås).

*****************

AGJ Årsmöte 2022

Vinghjul på rälsbuss. Foto: René Pabst

Vinghjul på rälsbuss. Foto: René Pabst

Föreningsstämma för medlemmar i Museiföreningen Anten – Gräfsnäs Järnväg

Lördagen den 26 mars 2022 klockan 14.00 på
First Hotel Grand Alingsås

Årsmötesförhandlingar enligt stadgarna

Verksamhetsberättelse och övriga handlingar kan Du finna på föreningens hemsida.
Observera att årsmötet hålls på First Hotel Grand Alingsås (Bankgatan 1, 441 30 Alingsås).

*****************

AGJ Årsmöte 2021

Vinghjul på rälsbuss. Foto: René Pabst

Vinghjul på rälsbuss. Foto: René Pabst

Föreningsstämma för medlemmar i Museiföreningen Anten – Gräfsnäs Järnväg

Lördagen den 19 juni klockan 14.00 på
First Hotel Grand Alingsås

Årsmötesförhandlingar enligt stadgarna

Verksamhetsberättelse och övriga handlingar kan Du finna på föreningens hemsida.
Observera att årsmötet hålls på First Hotel Grand Alingsås (Bankgatan 1, 441 30 Alingsås).

*****************

Framflyttat årsmöte!

Styrelsen har beslutat att med anledning av spridningsrisken av Corona (covid-19) flytta fram föreningens årsmöte till lördagen den 19 juni.
Tills dess fungerar nuvarande styrelse i befintlig sammansättning fram till årsmötet.

Årsmöte 2019

Vinghjul på rälsbuss. Foto: René Pabst

Vinghjul på rälsbuss. Foto: René Pabst

Föreningsstämma för medlemmar i Museiföreningen Anten – Gräfsnäs Järnväg

Lördagen den 30 mars klockan 14.00 på First Hotel Grand Alingsås

Årsmötesförhandlingar enligt stadgarna

Verksamhetsberättelse och övriga handlingar kan Du finna om Du loggar in på Medlemssidorna.
Observera att årsmötet hålls på First Hotel Grand Alingsås (Bankgatan 1, 441 30 Alingsås).

Årsmöte 2018

Vinghjul på rälsbuss. Foto: René Pabst

Vinghjul på rälsbuss. Foto: René Pabst

Föreningsstämma för medlemmar i Museiföreningen Anten – Gräfsnäs Järnväg

Lördagen den 24 mars klockan 14.00 på First Hotel Grand Alingsås

Årsmötesförhandlingar enligt stadgarna

Verksamhetsberättelse och övriga handlingar kan Du finna om Du loggar in på Medlemssidorna.
Observera att årsmötet hålls på First Hotel Grand Alingsås (Bankgatan 1, 441 30 Alingsås).

Föreningens årsstämma genomförd

Vinghjul på rälsbuss. Foto: René Pabst

Vinghjul på rälsbuss. Foto: René Pabst

 

Föreningens årsstämma genomförd

I lördags, den 25 mars, genomfördes föreningens årsstämma på First Hotel i Alingsås. Ett femtiotal medlemmar hade mött upp.

Årsstämman genomfördes enligt dagordningen i stadgarna. Inga motioner hade inkommit och efter cirka 50 minuter var det hela avslutat.

Under övriga frågor diskuterades dels ordningen på Ödegärdet och dels erbjudandet att ta till vara och montera ned en större lagerbyggnad i Göteborg.

När det gäller Ödegärdet var mötet överens om att något måste göras åt ordningen på platsen, främst att städa bland de föremål som ligger på de grusytor som vetter mot våra grannar.

När det gäller erbjudandet om att ta till vara en större lagerbyggnad i Göteborg så bedömde mötet att projektet i nuläget bedöms för omfattande att ge sig in på.

Årsmöte 2017

Vinghjul på rälsbuss. Foto: René Pabst

Vinghjul på rälsbuss. Foto: René Pabst

Föreningsstämma för medlemmar i Museiföreningen Anten – Gräfsnäs Järnväg

Lördagen den 25 mars klockan 14.00 på First Hotel Grand Alingsås

Årsmötesförhandlingar enligt stadgarna

Verksamhetsberättelse och övriga handlingar kan Du finna om Du loggar in på Medlemssidorna.
Observera att årsmötet hålls på First Hotel Grand Alingsås (Bankgatan 1, 441 30 Alingsås).

Årsmötet 2016

Vinghjul på rälsbuss. Foto: René Pabst

Vinghjul på rälsbuss. Foto: René Pabst

Årets föreningsstämma genomfördes lördagen den 19 mars på First Hotel Grand i Alingsås med ett 50-tal medlemmar närvarande.

Mötet inleddes med en tyst minut för de medlemmar som avlidit oss under året.

Därefter genomfördes årsmötesförhandlingarna på 40 minuter. Styrelsens årsberättelse gicks igenom och lades till handlingarna, likaså revisorernas berättelse och styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

Inga motioner fanns att avhandla och styrelsen bad mötet att förlänga uppdraget att ta fram en bevarandeplan för föreningens fordon, vilket beviljades.

Därefter genomfördes styrelsevalen enligt följande:

Ordförande Lars Johansson (1år)
Vice ordförande Pierre Enbert (1 år)
Sekreterare Olof Brandelid (2 år)
Ledamöter Tomas Blidér (1 år)
  Marcus Jacobson (2 år)
  Sandra Merking (2 år)
  Andreas Johansson (1år)
   
Suppleanter Per-Olof Söderpalm (1 år)
  Magnus Liberger (1år)

Då halva styrelsen omväljes vartannat år är de styrelsemedlemmar som ovan angetts med 1 år valda på föreningsstämman 2015. Ordförande och suppleanter väljes på 1 år. Vid det konstituerande styrelsemötet efter stämman utsågs Ylva Bokgren till kassör.

Efter mötet genomfördes en bildvisning på 45 minuter kring föreningens första verksamhetsår och en bildserie från utflyktsresor 1969 och 197 tagna av vår medlem Tage Johansson i Säffle. Mötet avslutades med kaffe och fralla i hotellets restaurang.

 

Årsmöte 2016

Vinghjul på rälsbuss. Foto: René Pabst

Vinghjul på rälsbuss. Foto: René Pabst

Föreningsstämma för medlemmar i Museiföreningen Anten – Gräfsnäs Järnväg

Lördagen den 19 mars klockan 14.00 på First Hotel Grand Alingsås

Årsmötesförhandlingar enligt stadgarna

Verksamhetsberättelse och övriga handlingar kan Du finna om Du loggar in på Medlemssidorna.
Observera att årsmötet hålls på First Hotel Grand Alingsås (Bankgatan 1, 441 30 Alingsås).

Årsmötet genomfört

Årsmöte 2015. Foto: Yngve CG

Årsmöte 2015

Årsmötet genomfört

2015 år stämma genomfördes den 28 mars i danslokalen Sågen i Anten. Ett sextiotal medlemmar var närvarande. Mötet öppnades av ordförande Lars Johansson som hälsade de närvarande välkomna till det 50:e verksamhetsårets årsmöte.

Verksamhetsberättelsen och bokslutet gicks igenom. Revisorerna hade i revisionsberättelsen synpunkter på styrelseverifieringen innan betalning av vissa budgeterade större utgifter. Styrelsen hade till årsmötet skriftligen lämnat ett svar på revisorernas synpunkter. Efter denna redovisning beslöt stämman bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.

Efter detta redovisade styrelsen uppdraget från förra stämman där denna skulle presentera ett förslag till riktlinjer för att ta fram en bevarandeplan för föreningens rullande materiel. Efter diskussion antogs riktlinjerna och arbetet går nu vidare med att ta fram ett förslag till bevarandeplan för den rullande materielen. Målsättningen är att detta förslag presenteras på stämman 2016.

En motion hade inkommit till stämman och den föreslog att föreningen skall ersätta den nuvarande underdimensionerade pelletsanläggningen i verkstaden med en större i en fristående byggnad. Motionen diskuterades och andra lösningar togs upp i diskussionen. Stämman kom dock fram till att frågor av denna typ som medför större investeringsåtaganden inom driften, som det är svårt att bilda sig en uppfattning om utan ordentliga underlag, inte skall beslutas av en stämma utan av styrelsen som har det ekonomiska ansvaret för tagna beslut. Mötet avslog därför motionen och uppdrog åt styrelsen att ställa olika uppvärmningsalternativ mot varandra och därefter ta det alternativ som man finner vara mest ekonomiskt fördelaktigt investeringsmässigt och även driftmässigt på sikt.

Medlemsavgiften beslöts vara oförändrad 2016.

Därefter följde val och ordföranden Lars Johansson omvaldes. Den tidigare suppleanten Pierre Enbert gick in som ordinarie i styrelsen medan Olof Brandelid valdes som suppleant.

Till revisorer valdes Lennart Klerdal och Kent Johansson med Mats Andersson och Inger Sutter som suppleanter.

Valberedningen omvaldes.

Efter stämman höll KarlAxel Björkdahl ett anförande och en tillbakablick på de första åren som StLyJ dvs åren 1965-1971.

Därefter avtackades avgående revisorer samt blommor utdelades till medlemmar som gjort lite speciella insatser för föreningen under året.

Därefter var det kaffe med tilltugg i personallokalen ”Paradiset”.

Årsmöte 2015, Karl-Axel Björkdahl håller föredrag. Foto: Yngve CG

Årsmöte 2015, Karl-Axel Björkdahl.

Årsmöte 2015

Vinghjul på rälsbuss. Foto: René Pabst

Vinghjul på rälsbuss. Foto: René Pabst

Föreningsstämma för medlemmar i Museiföreningen Anten – Gräfsnäs Järnväg

Lördagen den 28 mars klockan 14.00 på Sågen i Anten

Årsmötesförhandlingar enligt stadgarna

Verksamhetsberättelse och övriga handlingar kan Du finna om Du loggar in på Medlemssidorna. Sågen ligger mellan järnvägen och sjön Anten, se bild.

Sattelitbild över "Sågen" i Anten

Satelitbild över ”Sågen” i Anten

Årsmöte 2015

Vinghjul på rälsbuss. Foto: René Pabst

Vinghjul på rälsbuss. Foto: René Pabst

Föreningsstämma för medlemmar i Museiföreningen Anten – Gräfsnäs Järnväg

Lördagen den 28 mars klockan 14.00 på Sågen i Anten

Årsmötesförhandlingar enligt stadgarna

Verksamhetsberättelse och övriga handlingar kan Du finna om Du loggar in på Medlemssidorna. Sågen ligger mellan järnvägen och sjön Anten, se bild.

Sattelitbild över "Sågen" i Anten

Satelitbild över ”Sågen” i Anten

Årsmöte 2014

Vinghjul på rälsbuss. Foto: René Pabst

Vinghjul på rälsbuss. Foto: René Pabst

Föreningsstämma för medlemmar i Museiföreningen Anten – Gräfsnäs Järnväg

Lördagen den 29 mars klockan 14.00 på Sågen i Anten

Årsmötesförhandlingar enligt stadgarna

Verksamhetsberättelse och övriga handlingar kan Du finna om Du loggar in på Medlemssidorna. Sågen ligger mellan järnvägen och sjön Anten, se bild.

Sattelitbild över "Sågen" i Anten

Satelitbild över ”Sågen” i Anten

Inför föreningsstämman 2014

Vinghjul på rälsbuss. Foto: René Pabst

Vinghjul på rälsbuss. Foto: René Pabst

Föreningsstämma för medlemmar i Museiföreningen Anten – Gräfsnäs Järnväg

Lördagen den 29 mars klockan 14.00 på Sågen i Anten

Årsmötesförhandlingar enligt stadgarna

Verksamhetsberättelse och övriga handlingar kan Du finna om Du loggar in på Medlemssidorna

 

 

Sågen ligger mellan järnvägen och sjön Anten, se bild.

Sattelitbild över "Sågen" i Anten

Satelitbild över ”Sågen” i Anten