In- och utfartssignalerna i Anten

In- och utfartssignal i Anten. Foto: Christian Merking

In- och utfartssignal i Anten. Foto: Christian Merking

In- och utfartssignalerna i Anten

In- och utfartssignalerna i Anten är åter i Anten igen efter ha varit i Trollhättan på Tre Ess för blästring och målning.

Renovering av semafor

Renovering av semafor

Arbetet med att renovera nästa semafor fortsätter. För någon vecka sedan kom den tillbaka efter blästring mm och återstående målning har nu påbörjats. 

Vidare har ett nytt fundament gjutits och kommer inom kort att placeras ut.

Ställverksarbeten i Anten

In- och utfartstågvägar i norra delen av Antens bangård. De kryptiska formuleringarna anger vilka förutsättningar som måste vara uppfyllda för att grön körsignal skall kunna visas till det spår som önskas av tågklareraren. Foto: Marcus Jacobson

Ställverket i Anten

Ställverksarbeten i Anten

Vid AGJ har vi en signalavdelning som oftast verkar lite i det tysta. För lite drygt tjugo år sedan påbörjades ett arbete med att installera ett gammaldags elektromekaniskt ställverk för styrning och kontroll av växlar och signaler i Anten. Hösten 2004 hade projektet kommit så långt att en första etapp av ställverket kunde kopplas in, och därefter har ytterligare funktioner kopplats in allteftersom. För en tid sedan uppnåddes ytterligare ett delmål, då spår 3 kunde tas i bruk som tågspår. Det är nu möjligt att ställa in- och utfartstågväg till och från spår 3 norrifrån, samtidigt som de sista spårledningarna inne på Antens station har kopplats in (i södra änden av bangården).

Övre bilden: In- och utfartstågvägar i norra delen av Antens bangård. De kryptiska formuleringarna anger vilka förutsättningar som måste vara uppfyllda för att grön körsignal skall kunna visas till det spår som önskas av tågklareraren.

Undre bilden till vänster: Antens ställverk, av typen elektrisk förregling med mekaniskt register, eller el-med-mek i dagligt tal. Ställverksapparaten kommer ursprungligen från Teckomatorp i Skåne, där den togs ur bruk 1993. I Anten har den byggts om och anpassats efter våra behov. Spårplanen är byggd av föreningsmedlemmar efter gammal förebild.

Undre, mellersta bilden: Det välmatade reläskåpet. Endast en liten del av alla komponenter ryms här; mycket annat ryms i gröna träskåp placerade här och där ute på bangården.

Undre bilden till höger: Signalrelä av 1920-talsmodell, tillverkat av LM Ericsson/Signalbolaget. I stort sett hela ställverket är byggt av begagnad och sedan länge utrangerad utrustning.

Samtliga foton: Marcus Jacobson

Semaforfästet grävdes upp

Semaforfästet grävdes upp

Under lördagen grävdes den norra semaforens fäste upp ur backen för transport ner till Anten för revision. Foton: Christian Merking

Semaforen i Kvarnabo

Semaforen i Kvarnabo fälldes

I lördags fälldes den norra semaforen i Kvarnabo. Den skall nu renoveras under vintern på samma sätt som den södra semaforen tidigare har gjorts. Foton: Christian Merking

Signalarbeten på Brobackaspåret

Vägkorsningssignal ("V-signal") har kommit upp. Foto: Yngve CG

Vägkorsningssignal (”V-signal”) har kommit upp.

Vägskyddet har kommit upp. Foto: Yngve CG

Vägskyddet har kommit upp.

Signalarbeten på Brobackaspåret

Lite i det fördolda så fortsätter signalarbetet på Brobackaspåret. Nyligen har det blivande vägskyddet i vägkorsningen söder om Antens station kompletterats med vägskyddssignaler och vägkorsningssignal (”V-signal”). Dock är dessa inte igångsatta än men allt mer och mer av signalskyddet håller på att färdigställas.

Signalarbeten i Anten

Inkoppling av spårspärren. Foto: Lars Johansson

Inkoppling av spårspärren. Foto: Lars Johansson

Signalarbeten i Anten

Nu slipper vi springet med K-nycklar på Antens bangård då det skall växlas in på den delen av bangården framför museihallen och till vändskivan.

Spårspärren och den intilliggande växeln är nu anslutna till det elektriska förreglings-systemet i ställverket. Det innebär att dessa nu låses upp från ställverket.

Arbetet fortsätter nu med att ansluta växeln vid museihallen och spårspärren in mot stickspåret i förreglingssystemet.