Ny dörr till verkstaden

Dörren till verkstaden under montering. Foto: Patrik Engberg
Dörren till verkstaden under montering. Foto: Patrik Engberg

Ny dörr till verkstaden

I början på augusti så byttes bakdörren till verkstaden, mot verkstadsgården, mot en ny. Detta kommer att medföra en bättre inomhusmiljö då den är tätare vilket kommer att spara en del i värmekostnader.

Dörren till verkstaden efter montering. Foto: Lars Johansson
Dörren till verkstaden efter montering. Foto: Lars Johansson

Belysning lagad i Anten

Andreas lagar belysningen i Anten. Foto: Lars Johansson
Andreas lagar belysningen i Anten. Foto: Lars Johansson

Lagning av belysningen i Anten

Vi har lagat belysningen på stolpen vid godsmagasinet i Anten. Andreas klättrade upp och fick den att lysa. Så nu skall även den lampan lysa upp tillvaron.

AGJ får bidrag av Riksantikvarieämbetet

Riksantikvarieämbetet

AGJ får bidrag av Riksantikvarieämbetet

Många spännande projekt har fått stöd av Riksantikvarieämbetet vid årets fördelningen av projektbidrag till arbetslivsmuseer. Riksantikvarieämbetet fördelar årligen sex miljoner till arbetslivsmuseerna i form av projektbidrag. Vid årets fördelning är det 73 projekt som delar på sex miljoner.

Vid årets fördelning lyckades AGJ får ett bidrag på 100 000 kr som skall gå till utbyggnaden av museihallen. AGJ är tacksamma för bidraget och vill på detta sätt framföra sitt tack.

Här finns en sammanställning över alla mottagarna>>>

 Styrelsens målsättning är att starta arbetet med tillbyggnaden av museihallen under sensommaren så att vi till hösten skall ha ytterligare förvaringsutrymme under tak.

Arbetsam

Trädgårdsarbete i Anten.

Trädgårdsarbete i Anten. Foto: Patrik Engberg
Trädgårdsarbete i Anten. Foto: Patrik Engberg
Trädgårdsarbete i Anten. 

Vi har påbörjat en översyn av våra planteringar och fyllt på vändplan framför stationen.

Stort arbete med lokveden

Arbetet med att hugga upp lokveden pågår. Foto: Lars Johansson
Arbetet med att hugga upp lokveden pågår. Foto: Lars Johansson

Lokveden

Niklas med söner gjorde för någon vecka sedan en heroisk insats i vedgården då man lyckades få isär stammarna från de två lindar som legat där i över ett år. En del av dessa återstår att klyva men det mesta är nu hanterbart.

Grenar från de hamlade träden

De grenar som sågats ned efter hamlingen har nu samlats i högar för att transporteras till vedgården. Detta får den som känner för det gärna göra….
Därefter skall vi även ta hand om det ris som även det ligger ihopsamlat i högar.

Syrenhäcken vid ”Paradiset”

Häcken håller på att klippas för att denna skall kunna skjuta nya skott och bli en häck igen. Ta inga genvägar och trampa inte på de nya skott som växer upp.
Vi kommer även att se över och rensa och klippa ned den häck en bit som är utefter spår 0.

Arbete i uthuset i Anten

Arbete i uthuset - hyllorna sätts på plats. Foto: Patrik Engberg
Arbete i uthuset – hyllorna sätts på plats. Foto: Patrik Engberg

Arbete i uthuset i Anten

Arbetet invändigt i det tillbyggda uthuset i Anten går vidare. Hyllor i olika format byggs upp och fasta vägghyllor har satts på plats för att bland annat kunna ta hand om vårt virkesförråd.

Arbete i uthuset - hyllorna sätts på plats. Foto: Patrik Engberg
Arbete i uthuset – hyllorna sätts på plats. Foto: Patrik Engberg

Träden vid Antens stationshus hamlade

Träden vid Antens stationshus hamlade. Foto: Lars Johansson
Träden vid Antens stationshus hamlade. Foto: Lars Johansson

Träden vid Antens stationshus hamlade

Med hjälp av en arborist har träden som står på ömse sidor om stationshuset i Anten hamlats. Även de två träden mellan den gamla kiosken och godsmagasinet har glesats ur.

Vi behöver nu hjälp med att dra undan alla de grenar från dessa sex träd. Grenarna skall i första hand dras bort till vedgården för att sågas i mindre delar. Vi hoppas att arbetet med att röja undan grenarna skall hinnas med att göras innan dessa fryser fast så vi slipper kliva över på dessa hela vintern.

Träden vid Antens stationshus hamlade. Foto: Lars Johansson
Träden vid Antens stationshus hamlade. Foto: Lars Johansson

Kvarnabo stationshus

Kvarnabo station med den nya dörren. Foto: Bernt Lindsjö
Kvarnabo station med den nya dörren. Foto: Bernt Lindsjö

Kvarnabo stationshus

På Kvarnabo stationshus pågår arbeten med att återställa byggnaden in- och utvändigt efter den vattenskada som drabbade huset för två år sedan. En ny skorsten har murats upp, trafikexpeditionen har målats samt arbete skett med inner- och yttertak. Förutom detta har en ny väntsalsdörr satts in. Erik Samuelsson leder dessa arbeten.

Erik påpekar att man håller på att behandla golven i två av rummen i huset och det är således tillträdesförbud till vardagsrum och lilla sovrummet under kommande veckor. Genomförda arbeten är nu avsynat av Västarvets kontrollant. Dock väntar vi på att plåtslagaren skall göra de sista arbetena på skorstensbeslagen.

De antikvariska arbetena på Kvarnabo station (återställande av skorsten, innerväggar m.m. efter vattenskada) är nu avsynade av Länsstyrelsen och godkända.

Byggandet av uthuset…

Arbetet på uthuset går vidare. Foto: Lars Johansson
Arbetet på uthuset går vidare. Foto: Lars Johansson

Arbetet på uthuset fortsätter.

Så här ser dagsläget ut på lördag middag. Luckan i gavelväggen (bakom stegen) är till för att man skall kunna ta in och förvara virke i lokalen.

Arbetet på uthuset går vidare. Foto: Lars Johansson
Arbetet på uthuset går vidare. Foto: Lars Johansson

Bakom stationen i Anten

Stationsplanen bakom Antens station. Foto; Lars Johansson
Stationsplanen bakom Antens station. Foto; Lars Johansson

Bakom stationshuset

Arbetet med att återställa gräsmattorna samt grusplanen bakom stationshuset i Anten efter avloppsarbetena för några år sedan pågår. Gräsmattan ner mot gamla landsvägen håller på att planeras och planen bakom stationshuset har skrapats av för att få bort allt ogräs så att nytt grus skall kunna läggas ut.

Detta tillsammans med att fixa till gräsmattornas kanter kommer dock inte att ske förrän till våren. En grind planeras då även att till våren sättas upp nere vid gamla landsvägen.

Kvarnabo har fått ny dörr

Kvarnabo station med den nya dörren. Foto: Bern Lindsjö
Kvarnabo station med den nya dörren. Foto: Bernt Lindsjö

Kvarnabo stationshus har fått ny väntsalsdörr

Den nya dörren till väntsalen i Kvarnabo stationshus har nu monterats på plats. Den ersätter en dörr som sattes in av SJ för många år sedan. Den nya dörren är gjord efter gammal förlaga och stationshuset ser genast mycket prydligare ut. Länsstyrelsen har bidragit till en del av kostnaden för den nya dörren.

Arbete pågår även med att återuppbygga skorstenen på huset efter den vattenskada som huset drabbades av för en tid sedan. Regnvatten hade runnit in vid skorstenen och trängt långt ned i huset. Den träkonstruktion som syns på taket hör till detta arbete.

Arbetet på uthuset i Anten

Uthuset i Anten. Foto: Bernt Lindsjö
Uthuset i Anten. Foto: Bernt Lindsjö

Arbetet på uthuset i Anten

Arbetet på uthuset i Anten går vidare. Vi har nu lagt taket på den nybyggda delen samt delvis lagt nytt tak på den gamla delen. Nu kommer taket att läktas varefter det nya plåttaket skall läggas på plats. Under helgen kommer arbetet att fortsätta.

Uthuset byggs till i Anten

Uthuset i Anten börjar byggas. Foto: Bernt Lindsjö
Uthuset i Anten börjar byggas. Foto: Bernt Lindsjö

Uthuset har börjat byggas till i Anten

Vi har nu påbörjat arbetet med att bygga till uthuset i Anten. Uthuset innehåller bland annat vår signalverkstad. Vi skall även se över taket på hela byggnaden och byta yttertaket mot ett plåttak av samma typ som vi nyligen lade på oljeboden. Nuvarande tak är av gammal Undulin (sinusveckad tjärpapp). Färgsättningen på uthuset kommer att bli liknande den på personalhuset ”Paradiset”.

Uthuset i Anten börjar byggas. Foto: Bernt Lindsjö
Uthuset i Anten börjar byggas. Foto: Bernt Lindsjö

Gräfsnäs stationshus målat, Kvarnabo påbörjat

Gräfsnäs stationshus målat. Foto: Alexander Lagerberg
Gräfsnäs stationshus målat. Foto: Alexander Lagerberg

Stationshuset i Gräfsnäs och Kvarnabo målas

I samverkan med “Föreningen Gräfsnäsparken” och AGJ håller stationsområdet i Gräfsnäs på att få en ansiktslyftning med ogräsrensning och nu ommålning av stationshuset. Huset i Gräfsnäs är nu målat och arbetet har påbörjats även i Kvarnabo.

En del kompletterande målningsarbeten kvarstår men husen ser mycket prydliga ut.

Kvarnabo stationshus målas. Foto: Alexander Lagerberg
Kvarnabo stationshus målas. Foto: Alexander Lagerberg

AGJ söker fastighetschef

Kvarnabo station på 1970-talet. Foto: Ur AGJ arkiv
Kvarnabo station på 1970-talet. Foto: Ur AGJ arkiv

AGJ söker en fastighetschef.

Vi söker dig som är intresserad av att leda, samordna och planera underhållet av våra fastigheter! Tjänsten kallas för Fastighetschef.

Fastighetsavdelningen ansvarar för undehåll av alla våra fastigheter såsom våra tre stationshus inklusive trädgårdar, godsmagasinet och verkstadsbyggnaden m.m.

Det låter kanske inte så mycket men det är en del fastigheter som vi har och dessa skall skötas och underhållas. Vi har precis genomfört en inventering av underhållsbehovet på våra fastigheter och detta dokument kan utgöra ett bra underlag för din underhållsplanering.

Förr i tiden var det en heder att ha en välskött trädgård runt stationen, vi försöker upprätthålla den traditionen.

Vi kan erbjuda ett gott kamratskap, frisk luft och ett trevlig gemenskap och Du det är inte meningen att Du skall göra allt underhållsarbete utan hjälpa oss att hålla ihop och hjälpa styrelsen att planera vilka insatser som skall prioriteras.

Är du intresserad, kontakta föreningens ordförande Lars Johansson

Namn
Telefon
E-postadress
Lars Johansson
0511-15536