Växelarbete i Anten

Växelarbete i Anten. Foto: Lars Johansson
Växelarbete i Anten. Foto: Lars Johansson

Växelarbete i Anten

På lördagen den 22 mars drar banavdelningen igång att lägga tillbaka de två växlar som tagits upp för renovering utanför verkstaden. Delar av växlarna har renoverats och vissa delar bytts ut.

Arbete pågår även med förreglingslådorna till de förreglingar som skall ersätta nuvarande nyckellås.

Arbete med elföreglingsutrustningen i verkstaden. Foto: Lars Johansson
Arbete med elföreglingsutrustningen i verkstaden. Foto: Lars Johansson

Träden vid Antens stationshus hamlade

Träden vid Antens stationshus hamlade. Foto: Lars Johansson
Träden vid Antens stationshus hamlade. Foto: Lars Johansson

Träden vid Antens stationshus hamlade

Med hjälp av en arborist har träden som står på ömse sidor om stationshuset i Anten hamlats. Även de två träden mellan den gamla kiosken och godsmagasinet har glesats ur.

Vi behöver nu hjälp med att dra undan alla de grenar från dessa sex träd. Grenarna skall i första hand dras bort till vedgården för att sågas i mindre delar. Vi hoppas att arbetet med att röja undan grenarna skall hinnas med att göras innan dessa fryser fast så vi slipper kliva över på dessa hela vintern.

Träden vid Antens stationshus hamlade. Foto: Lars Johansson
Träden vid Antens stationshus hamlade. Foto: Lars Johansson

Bakom stationen i Anten

Stationsplanen bakom Antens station. Foto; Lars Johansson
Stationsplanen bakom Antens station. Foto; Lars Johansson

Bakom stationshuset

Arbetet med att återställa gräsmattorna samt grusplanen bakom stationshuset i Anten efter avloppsarbetena för några år sedan pågår. Gräsmattan ner mot gamla landsvägen håller på att planeras och planen bakom stationshuset har skrapats av för att få bort allt ogräs så att nytt grus skall kunna läggas ut.

Detta tillsammans med att fixa till gräsmattornas kanter kommer dock inte att ske förrän till våren. En grind planeras då även att till våren sättas upp nere vid gamla landsvägen.

Uthuset byggs till i Anten

Uthuset i Anten börjar byggas. Foto: Bernt Lindsjö
Uthuset i Anten börjar byggas. Foto: Bernt Lindsjö

Uthuset har börjat byggas till i Anten

Vi har nu påbörjat arbetet med att bygga till uthuset i Anten. Uthuset innehåller bland annat vår signalverkstad. Vi skall även se över taket på hela byggnaden och byta yttertaket mot ett plåttak av samma typ som vi nyligen lade på oljeboden. Nuvarande tak är av gammal Undulin (sinusveckad tjärpapp). Färgsättningen på uthuset kommer att bli liknande den på personalhuset ”Paradiset”.

Uthuset i Anten börjar byggas. Foto: Bernt Lindsjö
Uthuset i Anten börjar byggas. Foto: Bernt Lindsjö

AGJ får bidrag från RAÄ

Riksantikvarieämbetet

AGJ har fått bidrag från Riksantikvarieämbetet

AGJ har glädjande fått ett bidrag från Riksantikvarieämbetet (RAÄ)  på 126 000 kr. Vi hade ansökt om bidrag till etapp 2 till museihallen. Etapp 2 avser tillverkning och uppsättande av stomme.

”Riksantikvarieämbetet har fördelat årets bidrag till arbetslivsmuseerna. Av de cirka 200 ansökningar som inkommit får 65 projekt dela på sex miljoner kronor. I år satsas också lite extra på det rörliga kulturarvet, som fartyg och järnvägar.

– Det är viktigt att vi uppmuntrar och ger uppskattning till alla de människor som lägger ner ett sådant gediget arbete vid arbetslivsmuseerna, säger riksantikvarie Lars Amréus.”

Läs mer här>>>

 

Verkstadsdörren i gamla verkstaden

AGJ verkstadsdörren har fått nytt foder. Foto: Lars Johansson
AGJ verkstadsdörren har fått nytt foder. Foto: Lars Johansson
Verkstadsdörren i gamla verkstaden 

Efter drygt ett års väntan har fodret kring den lilla sidodörren till gamla verkstaden nu monterats. Det blev riktigt snyggt!

Byggverksamhet och trädfällning i Anten

Husgrund för bygget med uthuset. Foto: Bernt Lindsjö
Husgrund för utbyggnationen av uthuset. Foto: Bernt Lindsjö
Byggverksamhet och trädfällning i Anten 

I all hast har vi fått påbörja tillbyggnadsarbetena av uthuset vid personallokalen “Paradiset” då byggnadslovet för utbyggnaden av uthuset löper ut vid nyår. Det gamla garaget har rivits och en av lindarna framför ”Paradiset” har i samband med detta fällts. I förra veckan skede grävarbetena och i veckan gjöts bottenplattan. Grundläggningsarbetena var utlagt på entrepenad. I en andra etapp, som förhoppningsvis skall kunna påbörjas framåt sommaren, skall vi i egen regi resa en byggnad på grunden. Vi skall då även se öve taket på hela byggnaden och byta yttertaket mot ett plåttak sav samma typ som vi nyligen lade på oljeboden. Nuvarande tak är av gammal Undulin (sinusveckad tjärpapp).

Sammanlagt har nu under senaste tiden tre träd fällts i Anten. Två träd som stod mellan personallokalen “Paradiset” och järnvägen. Det ena för att bereda plats för utbyggnaden av uthuset, som nämndes ovan  och det andra för att det började visa ålderskrämpor och risk fanns att det vid storm kan falla över huset. Vidare har ett träd som stod i gränsen mellan vår och vår grannes tomt  i närheten av stationshuset fällts. Detta träd har vår granne  under längre tid försökt komma överens med oss att ta ned. Nu när expertis var på plats så fälldes det. Arbete pågår med att ta reda på virket och allt ris.

Trädfällning framför "Paradiset". Foto: Bernt Lindsjö
Trädfällning framför ”Paradiset”. Foto: Bernt Lindsjö

Dräneringen färdig vid oljeboden

Oljeboden i Anten efter arbetet. Foto: Lars Johansson
Oljeboden i Anten efter arbetet. Foto: Lars Johansson
Takavvattning och dränering

Arbetet med att färdigställa dräneringen och takavvattningen vid oljeboden är nu klar. I vår skall slutputsen ske av gräsmattan och området färdigställas.
På bilden syns det färdiga resultatet när dräneringen och stuprören kommit på plats.

Dikningsarbeten runt verkstaden

Grävning vid verkstaden. Foto: Lars Johansson
Grävning vid verkstaden. Foto: Lars Johansson

Under helgen den 13-14 oktober var följande arbeten planerade: En pumpledning planerades att grävas ned från brunnen i hörnet på verkstadens östra ände till en brunn vid vägövergången och en pump skulle monteras i brunnen.

Nedgrävning av takavvattningsledningar samt dränering skulle ske vid oljeboden och vi planerade att gräva ned en dränering mellan museihallen och kolgården. Arne Lindberg var  vidtalad att komma med sin grävmaskin och gräva men hjälp behövdes för att lägga i ledningar, borra hål m.m. samt hjälpa till med återfyllnad.

Vi hann med följande: Dikningsarbetena runt oljeboden är nu klara. Återfyllnaden och markplaneringen återstår dock. Vid museihallen är det schaktat med där skall dräneringsrör läggas i. Avloppet för regnvatten vid norra verkstadsgaveln har även det fått ett avlopp så att vi kan pumpa bort regnvattnet från uppsamlingsbrunnen. Återfyllnad återstår men Arne Lindberg är vidtalad att komma med sin grävmaskin i veckan och göra detta. 

Grävning vid verkstaden. Foto: Lars Johansson
Nedlagd dränering vid oljeboden. Foto: Lars Johansson

Iordningsställande av väntsalar

Anten station. Foto: Patrik Engberg
Anten station. Foto: Patrik Engberg

IORDNINGSSTÄLLANDE AV VÄNTSALAR M.M.

”Bröderna Andersson boksamling” är nu nästan borta från väntsalen i Anten och det är nu dags att bära ut parkbänkarna som står i väntsalen.

Väntsalen skall därefter städas. Har Du möjlighet att planera in några dagar vid AGJ för att hjälpa till med iordningsställande av stationsområden, parkeringar, bära ut soffor och städa olika utrymmen så är vi tacksamma. Vi börjar i Anten och arbetar oss upp längs linjen.

Olof Brandelid
Fastighetschef.

Grunden till museihallen klar

Grunden till museihallen klar. Foto: Patrik Engberg
Grunden till museihallen klar. Foto: Patrik Engberg

 

Grunden till museihallen klar

Grunden till Museihallen är nu klar. Före jul gjorde PEAB de sista gjutningarna och rev gjutformarna.    

 

Björken vid oljeboden fälld

Här arbetar man uppe i björken. Foto: Bernt Lindsjö
Här arbetar man uppe i björken. Foto: Bernt Lindsjö

Björken vid oljeboden fälld

Mellan oljeboden och vedförrådet har det stått en björk som med tiden har blivit stor. I dagarna var en specialist på plats och fällde den för att vi skall kunna plana ut området och förbättra vattenavrinningen.    

 

Plintarna gjutna till museihallen

Här syns de gjutna plintarna till museihallen. Foto: Lars Johansson
Här syns de gjutna plintarna till museihallen. Foto: Lars Johansson

Plintarna gjutna till museihallen

Under förra veckan var PEAB på plats i Anten och gjöt plintarna för den blivande museihallsutbyggnaden.    

 

Glasmästare på besök i Anten

Här syns fönstret till museihallen. Foto: Lars Johansson
Här syns fönstret till museihallen. Foto: Lars Johansson

Glasmästare på besök i Anten

Vi har haft en glasmästare på besök i Anten för att laga diverse trasiga glasrutor. Numera är fönstren till bland annat museihallen hela och utbytta.